Tendinþele ºi birourile de stil.

Începând cu anii `90, moda româneascã a intrat într-o altã etapã a sa, pe cât de nouã pe atât de surprinzãtoare ºi într-atât de diferitã încât i-a luat pe nepregãtite inclusiv pe cei care faceau deja parte din ea. Noþiunea de tendinþe a încãput pe buzele tuturor, banalizându-se fãrã a fi mãcar înþeleasã conform adevãratului ei sens. Din acest punct de vedere, în al 12-lea ceas, e necesarã o prezentare despre tendinþe (sau trend-uri, dupã cum folosesc mulþi termenul din englezã) ºi enigmaticele birouri de stil.
Foarte multã lume susþine cã în România nu se fãcea modã înainte de `89 ºi cã sistemul modei lipsea cu desãvârºire. Nimic mai greºit! CAER-ul ºi întreaga planificare a industrie româneºti socialiste au funcþionat în cadrul unui sistem gândit dupã regulile sistemului modei occidentale, evident, într-o formã socialistã. Aici însã nu încape discuþia despre tipul modei care se fãcea în acest sistem. Producþia de atunci beneficia inclusiv de rezultatele cercetãrilor Institutului Naþional de Cercetare pe direcþia modã. Existau ºi atunci informaþie ºi tendinþe, existau abonamente la reviste de specialitate strãine, existau cercetãtori, se fãceau prezentãri, selecþii de modele, dar ºi producþie dirijatã ºi controlatã în mod centralizat.
Dupã `89, întreg sistemul a intrat într-un colaps din punct de vedere al planificãrilor ºi contractãrilor pe direcþia blocului socialist, iar unitãþile de producþie s-au trezit abandonate în voia pieþei occidentale, pe care nu o cunoºteau. Toatã producþia s-a reorientat cãtre cel mai facil mod de funcþionare, lohn-ul. Sub aceastã formã, s-au adus utilaje, know-how ºi bani, foarte mulþi bani. Astfel, industria textilã a devenit a doua aducãtoare de valutã ºi implicit venit la visteria þãrii. S-a pierdut, în schimb, modul de lucru, ºtiinþa de a funcþiona într-un sistem cu reguli. Nu mai era nevoie de cercetare, de aplicare a ei, de creaþie efectivã. Totul mergea pe ºtiinþa altora ºi niciun aport propriu nu îºi avea rostul. S-au pierdut ºi metodele de lucru în sistem de cerere ºi ofertã pe piaþa modei. Totul a devenit doar un comerþ ca oricare altul, pierzându-ºi exact specificitatea. Aceasta a dus, în final, în momentul retragerii lohn-ului cãtre pieþele asiatice, la prãbuºirea industriei textile româneºti.
În acest punct se ridicã în mod firesc o întrebare. De ce un manager care conduce o unitate de producþie de orice alt fel nu poate conduce ºi una de producþie textilã dupã creaþie proprie? Simplu. Pentru cã nu cunoaºte regulile dupã care funcþioneazã moda. Iar aceastea sunt complet diferite de orice reguli care se învaþã într-o ºcoalã de management. Nimeni nu învaþã acolo despre tendinþe, despre birouri de stil, despre istoria costumului, despre imagine, despre PR în fashion, ori despre marketingul specific. Acestea sunt noþiuni ce se pot studia doar în ºcoli de specialitate care, din pãcate, la noi nu existã.
Aºadar, ce sunt tendinþele? Cine le creeazã? De unde apar ele? Ce sunt birourile de stil? Pentru oamenii de pe stradã, lucrurile se traduc simplu: ceea ce se poartã. Din pãcate sau din fericire, depinde cum priveºti, lucrurile nu stau chiar aºa. În celebrul sistem funcþional al modei occidentale, existã specialiºti pregãtiþi în ºcoli de profil care sunt reuniþi în ceea ce se numeºte un Birou de Stil. Alcãtuirea lui nu cuprinde doar oameni de modã, stiliºti ori designeri, ingineri textiliºti sau cercetãtori, ci ºi o suitã întreagã de specialiºti din alte domenii cum ar fi: sociologie, psihologie, filosofie, istorie, statisticã, informaticã, fotografie, literaturã, arte, mediu ºamd. Aceºti specialiºti reuniþi în cadrul unui Birou de Stil realizeazã studii aprofundate ale evoluþiei societãþii, direcþiilor de dezvoltare pe care omenirea le urmeazã într-o diversitate de domenii, analizând ºi procesând o cantitate mare de informaþie de diverse tipuri care, reunitã, conduce la elaborarea unor caiete de tendinþe. Acestea sunt furnizate industriei de specialitate cu o valabilitate pentru o anumitã perioadã. Funcþie de domeniu, acestea pot fi pe 3-5 ani înainte, pe un an înainte, pe un sezon înainte. Pentru industria de automobile, de exemplu, caietele de tendinþe pentru þesãturi sunt realizate cu cinci ani înainte, având în vedere perioada lungã de cercetare a viabilitãþii produsului. Existã caiete de tendinþe pentru designul interior ori pentru fashion design, la fel ca pentru fibre ºi þesãturi pentru industria de confecþii. Designerii industriei de confecþii (pentru cã despre ei dorim sã vorbim) au nevoie de informaþie structuratã altfel. Pentru þesãturi ºi paletã cromaticã, informaþia trebuie sã existe cu minim un an, un an ºi jumãtate înainte de producþia unei colecþii. Pentru linie ºi formã cel târziu cu un an înainte. Iar prezentãrile colecþiilor în vederea contractãrilor se fac cu un sezon înainte. (Calendarul sãptãmânilor modei din întreaga lume împinge definirea unui ”sezon” la aproximãri diferite, ele însele întinzându-se pe o perioadã considerabilã.)
Birourile de stil realizeazã, în studiul lor, o adevãratã sesiune de observare a evoluþiei stilului de viaþã al societãþii evaluând, în urma cãlãtoriilor ºi cercetãrilor, un întreg arsenal de emergenþe culturale, de tradiþii, identificând ori elaborând noi corelãri, combinãri ori suprapuneri de date ºi cunoºtinþe din diferite domenii, toate cu influenþã în industria textilã. Multe dintre birourile de stil s-au transformat în agenþii de stil cu 40-60 de angajaþi ºi cu filiale în întreaga lume. Caietele de tendinþe pe care le elaboreazã sunt furnizate industriei de specialitate fie direct prin abonamente, fie în cadrul târgurilor de profil, fie chiar “sur mesure” dupã dorinþele specifice ale companiei ºi zona care o intereseazã . Sumele pentru care se comercializeazã aceste caiete de tendinþe sunt considerabile, funcþie ºi de perioadele pentru care sunt fãcute previziunile. Cu cât acestea sunt prevãzute pentru perioade mai îndepãrtate, cu atât costul lor este mai ridicat, acesta putând atinge praguri de multe mii de euro.
În urma consultãrii acestor caiete elaborate ca rezultat al unei munci atât de intense ºi deosebite de cercetare, designerii îºi aleg propria direcþie funcþie de specificul, de stilul casei pentru care lucreazã. La momentul prezentãrii colecþiilor pe podium, suprapunerea unor direcþii urmate de marile case de modã creazã tendinþele majore ale pieþei, cele care se reflectã în preferinþele consumatorului. De aici vine practic acel “se poartã” pe care îl emite strada ca o teorie supremã a modei. Tot de aici, practicanþii de fast fashion, îºi extrag direcþiile de producþie, elaborând colecþii scurte, cu alternanþã rapidã ºi costuri foarte mici, care sunt distribuite în reþele supradimensionate de magazine. Pe aceeaºi direcþie sunt realizate ºi celebrele fake-uri, contrafacerile care au invadat pieþele lumii.
În fapt, ideea de bazã în toatã aceastã teorie a tendinþelor, nu e atât ideea de “a fi la modã” dupã cum simplist se crede, ci faptul cã atunci când se produce în cantitãþi industriale, într-o piaþã concurenþialã funcþionalã, cu stimulentul permanent al existenþei unor competitori la fel de competenþi pe acelaºi segment, compania este forþatã sã îºi asigure viitorul printr-o stãpânire perfectã a domeniului. Cu alte cuvinte, spus extrem de clar ºi concis, ceea ce vei produce trebuie sã se ºi vândã ºi, bineînþeles, într-un procent cât mai mare.
Liana Martin

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge