Registru pentru firmele care nu anunta CA pentru TVA

Contribuabilii care aplicã sistemul TVA la încasare ºi nu depun la autoritãþile fiscale pânã la data de 25 ianuarie a fiecãrui an notificarea din care sã rezulte cã cifra de afaceri din anul precedent este sub plafonul de 2,25 milioane lei vor fi înregistraþi din oficiu într-un registru dedicat.
Înregistrarea din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare se considerã valabilã începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmãtor celui în care nu a fost depãºit plafonul, datã de la care contribuabilul aplicã sistemul TVA la încasare, potrivit unui proiect de ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF).
În registru vor fi incluºi contribuabilii care au sediul activitãþii economice în România, au realizat în anul calendaristic precedent o cifrã de afaceri sub plafonul de 2,25 milioane de lei, sunt înregistraþi în scopuri de TVA ºi nu fac parte dintr-un grup fiscal unic. Totodatã, vor fi înscrise din oficiu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent, de la data respectivei înregistrãri.
Dacã nu depun notificarea, firmele vor fi sancþionate potrivit Codului de procedurã fiscalã, care prevede amenzi între 1.000 ºi 5.000 de lei.
Pentru anul viitor au fost stabilite dispoziþii tranzitorii. Astfel, firmele care au realizat în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv cifre de afaceri mai mici de 2,25 milioane lei ºi care aplicã sistemul TVA la încasare de la 1 ianuarie 2013 urmau sã depunã notificãrile pânã la data de 25 octombrie. Contribuabilii care nu au depus notificarea vor fi înscriºi din oficiu în registru de la 1 ianuarie 2013.
Pentru identificarea ºi înregistrarea din oficiu a firmelor în registru, autoritatea fiscalã va calcula, cu ajutorul unei aplicaþii, cifra de afaceri a persoanelor impozabile care îndeplinesc condiþiile sistemului TVA la încasare, dupã data de 25 ianuarie a fiecãrui an, respectiv dupã expirarea termenului legal de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din anul calendaristic anterior.
Administraþiile fiscale vor înºtiinþa contribuabilii cã au fost înscriºi din oficiu în registru, dar vor trimite înºtiinþãri ºi celor care au depus noitificãri, dar care au avut, în urma calculelor rezultate, o cifrã de afaceri de peste 2,25 milioane de lei. Contribuabilii aflaþi în aceastã situaþie pot trimite, în termen de cinci zile lucrãtoare de la data comunicãrii înºtiinþãrii, documente din care sã rezulte cã cifra de afaceri realizatã în anul calendaristic precedent se încadreazã în plafonul stabilit, pentru a rãmâne înscriºi în registru, altfel vor fi radiaþi.
Persoanele impozabile înscrise în re­gistru care depãºesc în cursul anului calen­daristic curent plafonul de 2,25 milioane de lei ºi nu depun o notificare la administraþiile fiscale pânã la data de 25 a lunii urmãtoare perioadei fiscale în care a depãºit plafonul sunt radiate automat din registru.
Identificarea contribuabililor care înde­plinesc condiþia de radiere din oficiu se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii urmãtoare fiecãrui trimestru calendaristic, respectiv dupã prelucrarea notificãrilor primite ºi a deconturilor de TVA depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior. Pentru identificare, autoritãþile fiscale calculeazã cifra de afaceri realizatã de contri­buabili între începutul anului calen­daristic curent ºi sfârºitul trimestrului de referinþã.
Radierea se considerã valabilã începând cu prima zi a perioadei fiscale urmãtoare comunicãrii deciziei de cãtre Fisc, datã de la care contribuabilul înceteazã aplicarea sistemului TVA la încasare. Persoanele im­pozabile pentru care organele fiscale anu­leazã, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA vor fi radiate, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplicã sistemul TVA la încasare.
În cazul celor înregistraþi din oficiu pânã la 1 ianuarie 2013 în registru, înregistrarea se considerã valabilã începând cu 1 ianuarie 2013, datã de la care contribuabilul aplicã sistemul TVA la încasare.
Guvernul a aprobat la finele lunii august, prin ordonanþã, introducerea sistemului TVA la încasare, care presupune colectarea taxei la momentul încasãrii contravalorii livrãrilor sau prestãrilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii.
Conform estimãrilor Guvernului, plata TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 va conduce la creºterea PIB cu circa 0,5%, cu efecte directe în creºterea ocupãrii ºi a veni­turilor populaþiei. Firmele obligate sã aplice aceastã decizie sunt cele cu o cifrã de afaceri anualã inferioarã plafonului de 2,25 mil. lei.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge