„Avem nevoie de politici industriale pentru produsele «Made in România». Iar taxarea diferenþiatã este o mãsurã“

Politicile industriale adoptate de Guvern ar trebui sã trateze diferit impozitarea aplicatã jucãtorilor din industrie faþã de cea a furnizorilor de servicii, pentru ca produsele \”made in România\” sã devinã branduri cu noto­rietate ºi sã aducã un aport semnificativ la creºterea economicã, aceasta este una dintre propunerile reprezentanþilor patronatelor din industrie, prezenþi la un workshop pe tema viitorului industriei manufacturiere în România.
\”Este adevãrat cã ºi mediul privat ar trebui sã promoveze produsele româneºti, însã avem nevoie ºi de politici industriale care sã ajute in­dustria sã se dezvolte în perioada de crizã. În aceastã perioadã ar trebui sã se aplice tratament fiscal diferenþiat în industrie faþã de servicii, unde costurile sunt mai mici\”, a spus Maria Grapini, preºedintele Federaþiei Patronale a Industriei Uºoare din România (FEPAIUS).
Totuºi, consultantul fiscal Emilian Duca spune cã o astfel de mãsurã nu ar fi suficientã pentru îmbunãtãþirea in­dustriei manufacturiere româneºti, plus cã nu s-ar putea aplica pentru cã Româ­nia ºi-a asumat niºte angajamente atunci când a intrat în Uniunea Euro­peanã, pe care trebuie sã le respecte.
\”Existã sisteme de impozitare diferite, însã nu în funcþie de tipul sectorului de activitate, ci pentru anumite categorii de afaceri de tip speculativ, care sunt impozitate mai mult. Existã tot felul de propuneri care nu sunt realizabile, pentru cã România ºi-a luat niºte angajamente pe care trebuie sã le respecte: impozitul pe profit nu poate fi aplicat diferenþiat în funcþie de sectorul de activitate, ci în funcþie de veniturile companiilor – IMM-uri sau companii mari\”, a spus Duca.
Profesorul Alexandru Taºnadi de la Facultatea de economie din cadrul ASE a amintit de un program guvernamental lansat în urmã cu 10-12 ani (programul \”Fabricat în România\”, iniþiat în guvernarea Nãstase), prin care se încerca o promovare a produselor autentice româneºti, însã care nu a dat rezultate din cauza economiei de piaþã.
\”Cea mai mare provocare cu care se confruntã industria româneascã este crearea unui curent de opinie faþã de produsele româneºti ºi redobândirea încrederii în produsele «made in Ro­mânia». Când s-au realizat privati­zãrile, multe dintre întreprinderile cumpãrate au fost închise. Prin libera­lizarea preþurilor, firmele româneºti au intrat pe o piaþã concurenþialã, iar angajaþii ro­mâni, obiºnuiþi sã lucreze la comandã au început sã lucreze în funcþie de vân­zãri\”, a spus profesorul Taºnadi.
\”Nu putem deveni dintr-odatã Versace ºi Chanel\”
Maria Grapini a mai spus cã România ar trebui sã trateze diferit investiþiile în pro­movarea brandurilor, în resurse umane ºi cercetare, pentru cã un brand românesc nu are zeci de mii de euro pentru a-ºi putea promova produsele în magazinele multibrand.
\”România trebuie sã ajungã un exportator net de produse româ­neºti. Avem peste 400 de branduri româneºti de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pe care trebuie sã le valo­rifi­cãm chiar dacã nu pu­tem deveni dintr-odatã Versace ºi Chanel\”, a spus Grapini.
Economia României a crescut anul trecut cu 2,5% dupã doi ani de rece­siune în care PIB-ul a scãzut ( -7,1% în 2009 ºi – 1,3 în 2010), însã aceastã creºtere nu s-a simþit în economia realã, având în vedere cã numãrul de firme intrate în insovlenþã a crescut, nu au fost create prea multe locuri de muncã, iar ºomajul a început din nou sã creascã. De asemenea, în ultimul trimestru al anului trecut economia a scãzut faþã de trimestrul anterior cu 0,2%, iar analiºtii estimeazã o scãdere ºi în T1 din 2012, ceea ce ar putea aduce din nou economia în recesiune.
Programul \”Fabricat în România\” a fost lansat în anul 2001 de guvernul Adrian Nãstase, pe fondul scã­derii consumului de produse româneºti. Pânã la finalul mandatului sãu, Nãstase a reuºit sã creascã vân­zãrile principalelor mãrci româneºti, prin campanii de promovare în presã ºi outdoor. Pe principalele cãi de comu­nicaþie, de pildã, erau amplasate pa­nouri \”Fabricat în România\”.
Mai mult, autoritãþile erau stimulate sã cumpere \”româneºte\”, cea mai mare comandã internã fiind de dotare a ºcolilor cu microbuze Aro pentru elevi. Uzinele Aro au intrat ulterior în faliment. Serviciile au o pondere de 50% în PIB, în timp ce ponderea reprezentatã de industrie nu depãºeºte 25-30% din PIB. În 1990 industria reprezenta peste 44% din PIB-ul României.
Economie dominatã de investitori strãini
În prezent, sectorul industriei este predominat de investitori strãini, mai ales în domenii precum cel auto, reprezentat în principal de francezii de la Renault ºi de americanii de la Ford. ªi sectorul bancar este deþinut în proporþie de 80% de strãini, având în vedere cã existã doar douã bãnci de stat (Eximbank ºi CEC Bank) ºi douã cu capital privat românesc, Banca Transilvania (ai cãror acþionari majoritari sunt BERD – 15%, Bank of Cyprus – 10% ºi Horia Ciorcilã – 5%) ºi Banca Feroviara (controlatã de omul de afaceri Valer Blidar). Aprecierea leului faþã de euro/dolar, liberalizarea serviciilor publice (care a condus la creºterea preþurilor lor), creºterea com­petiþiei cu China au fost doar câþiva dintre factorii care au avut un impact imediat asupra competitivitãþii industriei manufacturiere româneºti.
\”Este adevãrat însã cã cei din industrie nu s-au adaptat încã la sistemul de economie de piaþã în care cererea dicteazã\”, a mai spus Duca.
Industria este dominatã preponderent de investitorii strãini – sectorul auto
Maria Grapini spune însã cã industria manufacturierã din România este în prezent perceputã greºit prin definiþie, având în vedere cã muncitorii din confecþii au ajuns un fel de semiroboþi, având în vedere cã utilajele sunt în mare parte asistate de calculator.
\”Mai avem 200.000 de lucrãtori în industria manufacturierã, faþã de un milion, cât aveam în \’89. România a pierdut foarte mult în momentul în care China a intrat puternic pe piaþa europeanã pentru cã nu a avut politici industriale de aplicare la timpul potrivit. Aveam filaturi, topitorii ºi þesãtorii de mãtase naturalã, iar acum trebuie sã importãm mãtasea. Nu am avea o problemã cu importurile, însã trebuie sã ai cash atunci când imporþi materia primã, iar atunci când exporþi primeºti banii într-un termen de pânã la 120 de zile\”, a spus Grapini. Luca Serena, preºedintele confederaþiei patronale Confindustria, a dat exemplul Italiei, care a reuºit sã-ºi promoveze produsele proprii, în ciuda faptului cã produsele chinezeºti au câºtigat teren în ultimii ani.
\”România nu are un model economic bine definit, de creºtere economicã cu ajutorul IMM-urilor sau al întreprinderilor mari. Modelul ecomomic italian – bazat branduri proprii create de micii afaceriºti italieni – a reuºit sã câºtige cotã de piaþã în ciuda avansului importurilor de produse chinezeºti\”, a spus Serena.
Programul francez \”Fabricat în Franþa\” avea ca þintã blocarea achiziþiei de produse chinezeºti, însã problema a fost cã multe companii europene (inclusiv franceze) s-au dus în China ºi au început sã producã sub eticheta \”Made in China\”.
ªi fostul ministru al economiei Ion Ariton a vorbit despre lansarea unui program de susþinere a produselor româneºti, dar specialiºtii s-au arãtat sceptici în ceea ce priveºte rezultatele. Riscurile veneau din partea Comisiei Europene, care ar fi sancþionat favorizarea mãrcilor româneºti în relaþia cu statul. Oricum, totul s-a rezumat la o declaraþie de intenþie, nefiind alocate fonduri pentru un proiect concret.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge