Dupa doar 30 de zile de neplata poti intra in Insolventa

Principiile enunþate pe care se bazeazã Codul sunt, printre altele, maximizarea gradului de valorificare a activelor ºi a recuperãrii de cãtre creditori, asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor de acelaºi rang, recunoaºterea drepturilor existente ale creditorilor ºi respectarea ordinii de prioritate a creanþelor, limitarea riscului de credit ºi a riscului sistemic asociat tranzacþiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoaºterea compensãrii cu exigibilitate imediatã în cazul insolvenþei ºi pre-insolvenþei unui co-contractant având ca efect reducerea riscului de credit la o suma netã datoratã între pãrþi sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanþii financiare.
Conform actualei forme a Codului, insolvenþa debitorului – reprezentând insuficienþa fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide ºi exigibile – se prezumã atunci când acesta nu a plãtit datoria faþã de creditor dupã 30 de zile de la scadenþã, nu dupã 90 zile ca în prezent. În acelaºi timp, este menþinut articolul care stabileºte cã insolvenþa este iminentã atunci când se dovedeºte cã debitorul nu va putea plãti la scadenþã datoriile exigibile angajate, cu fondurile bãneºti disponibile la data scadenþei.
Pe acelaºi principiu, un creditor va fi îndreptãþit sã solicite deschiderea procedurii insolvenþei în cazul în care creanþa sa împotriva patrimoniului debitorului este certã, lichidã ºi exigibilã de mai mult
de 30 de zile, nu de peste 90 de zile ca în prezent.
O altã modificare este pregãtitã pentru cuantumul minim al creanþei în funcþie de care poate fi formulatã cererea de deschidere a insolvenþei, în condiþiile în care, în prezent, este impusã o \”valoare-prag\” doar pentru creditor, de 45.000 lei. Prin Codul insolvenþei va fi introdusã o astfel de valoare-prag ºi pentru debitor, dublã faþã de cea a creditorului.
Astfel, un debitor va putea cere intrarea în insolvenþã doar dacã datoriile sale, de altã naturã decât cele salariale, se cifreazã la minimum 90.000 lei, în timp ce creditorii vor putea cere intrarea în insolvenþã a debitorului pentru o creanþã de 45.000 lei.
Premierul Victor Ponta declara în luna aprilie, în contextul scãderii veniturilor bugetare din impozitul pe profit, cã existã pe de o parte sunt multe firme care intrã în insolvenþã pentru cã, neavând asigurat un flux de creditare, nu reuºesc sã facã faþã obligaþiilor pe care le au atât faþã de bugetul de stat, cât ºi faþã de alþi furnizori, dar sunt ºi firme care intrã cu rea-credinþã în insolvenþã pentru a nu mai plãti niciun fel de taxã sau impozit, motiv pentru care trebuie acceleratã modificarea legislaþiei privind insolvenþa.
În acelaºi timp, perioada de observaþie din cadrul unei proceduri simplificate, care permite intrarea direct în faliment a unui debitor aflat în stare de insolvenþã (profesioniºti persoane fizice supuse obligaþiei de înregistrare, cu excepþia celor care exercitã profesii liberale, întreprinderi familiale sau debitori care nu deþin niciun bun ori ale cãror acte contabile sau administratori nu pot fi gãsiþi), va fi substanþial redusã, de la maximum 50 zile la maximum 20 zile, se menþioneazã în proiectul privind Codul insolvenþei.
Codul va egaliza regimul deschiderii procedurii în cazul concursului dintre cererea debitorului ºi cea a creditorilor. În prezent, cererea debitorului este judecatã în 5 zile, iar cea a creditorului este analizatã într-un termen mult mai lung, astfel cã procedura este deschisã în baza cererii debitorului, care \”controleazã\” perioada de început. Prin Codul insolvenþei, cererile creditorilor vor fi ataºate la cererea debitorului ºi vor fi judecate tot în termen de 5 zile.
\”Dacã existã o cerere de deschidere a procedurii insolvenþei formulatã de cãtre debitor ºi una sau mai multe cereri formulate de creditori ulterior înregistrãrii celei dintâi, cererile de deschidere a procedurii formulate de creditori se vor înregistra direct la cererea formulatã de debitor. În cazul în care existã înregistrate cereri formulate de creditori ºi se depune o cerere a debitorului, serviciul registraturã va efectua verificãri din oficiu ºi, dacã existã o cerere a unui creditor, va ataºa cererea debitorului ºi/sau cererile ulterior depuse de creditori la cererea creditorului înregistratã mai întâi. În acest caz, cererile se judecã în termen de 5 zile\”, se aratã în draftul Codului insolvenþei.
Avocaþii spun însã cã, în varianta actualã, proiectul nu acoperã ºi o a treia situaþie, respectiv cea în care cererea este depusã doar de cãtre creditor, nu ºi de debitor, caz în care termenul de judecatã va fi la fel de lung ca în prezent.
Va fi menþinutã regula conform cãreia judecãtorul sindic poate impune creditorului a cãrui creanþã nu este constatatã printr-o hotãrâre judecãtoreascã cu putere de titlu executoriu sã consemneze la o bancã o cauþiune de 10% din valoarea creanþei, dar suma maximã va fi limitatã la 100.000 lei ºi fãrã obligaþia ca aceastã cauþiune sã fie vãrsatã în cinci zile, ci pânã la soluþionarea cererii.
În prezent, însã, cauþiunea trebuie depusã doar la cererea debitorului, dacã acesta contestã starea de insolvenþã, prevedere care lipseºte la acest moment din draftul Codului, astfel cã prevederea face încã obiectul discuþiilor dintre Guvern ºi factorii interesaþi, aceºtia din urmã reclamând faptul cã este inechitabilã pentru creditor stabilirea unei cauþiuni pentru judecarea unei cereri de deschidere a insolvenþei în lipsa unei contestaþii a debitorului.
Adunarea creditorilor va putea fi convocatã ºi de comitetul creditorilor sau de cãtre creditorii deþinând creanþe în valoare de cel puþin 50% din valoarea totalã a creanþelor cu drept de vot, faþã de 30% în prezent.
Cu excepþia cazurilor în care legea cere o majoritate specialã, ºedinþele adunãrii creditorilor vor avea loc în prezenþa titularilor de creanþe însumând cel puþin 30% din valoarea totalã a creanþelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunãrii creditorilor se adoptã cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majoritãþii, prin valoare, a creanþelor prezente cu drept de vot, dar, spre deosebire de sistemul actual, votul condiþionat va fi considerat vot negativ.
În actuala formã, documentul mai stabileºte cã, prin derogare de la prevederile Codului de procedurã civilã, exercitarea apelului nu suspendã executarea hotãrârilor judecãtorului sindic, prevedere care nu se aplicã însã în cazul judecãrii apelului împotriva unor hotãrâri ale judecãtorului-sindic, respectiv sentinþa de deschidere a procedurii insolvenþei împotriva debitorului, sentinþa prin care se decide intrarea în procedura simplificatã, sentinþa prin care se decide intrarea în faliment, sentinþa de soluþionare a contestaþiei la planul de distribuire a fondurilor obþinute din lichidare ºi din încasarea de creanþe.
Avocaþii aratã însã cã declararea apelului ar atrage astfel suspendarea hotãrârilor executorii date de judecãtorul sindic, cu consecinþa tergiversãrii procedurii.
Referitor la administratorul judiciar, documentul prevede cã, în cazul în care adunarea creditorilor confirmã administratorul judiciar/lichidatorul, dar nu aprobã oferta de onorariu a acestuia, administratorul judiciar/lichidatorul va putea accepta onorariul votat de cãtre creditori sau va reconvoca adunarea în maximum 30 de zile pentru negocierea cu creditorii ºi rediscutarea onorariului. În cazul în care nici la aceasta adunare oferta administratorului judiciar/lichidatorului nu va fi acceptatã de cãtre creditori, administratorul judiciar/lichidatorul va putea declara cã se retrage. În caz de
renunþare, administratorul judiciar/lichidatorul va convoca o nouã adunare în maximum 30 zile în vederea desemnarii noului administrator judiciar/ lichidator. În cazul în care, în cadrul acestei adunãri, nu se desemneazã un alt administrator judiciar/lichidator, judecãtorul sindic va desemna un administrator judiciar/lichidator provizoriu, în termen de maximum 5 zile de la data adunãrii.
În cazuri urgente, administratorul judiciar/lichidatorul poate angaja persoane de specialitate ºi le poate stabili remuneraþia fãrã acordul prealabil al comitetului creditorilor, în cazul în care remuneraþia va fi achitatã din averea debitorului. Mãsura va putea fi contestatã, iar onorariul datorat pânã la data soluþionãrii contestaþiei se va plãti din averea debitorului.
În opinia avocaþilor, aceste prevederi pot determina prelungirea cu 60 de zile a perioadei de observaþie, creând un instrument de \”negociere\” de pe poziþii de forþã a administratorului cu creditorii, ºi sporesc puterile administratorului judiciar asupra averii debitorului.
Documentul mai prevede cã, pentru asigurarea resurselor în vederea continuãrii activitãþii curente a debitorului în perioada de observaþie, sumele de bani care fac obiectul garanþiilor vor putea fi folosite de cãtre administratorul judiciar sau din dispoziþia acestuia. În discuþiile cu Ministerul Justiþiei s-a arãtat cã aceastã prevedere ar permite însã epuizarea sumelor bãneºti ce formeazã obiectul ipotecii creditorului, cerându-se totodatã ca prioritatea la restituire a finanþãrilor curente, inclusiv din sumele obþinute din vânzarea bunurilor ipotecate, sã fie aprobatã expres de cãtre creditorul cu
ipoteca anterioarã.
Codul va fi aplicat inclusiv ºi regiilor autonome, pentru care autoritãþile nu au elaborat nici pânã în prezent, dupã ºapte ani de la aprobarea legislaþiei în domeniu, o lege specialã care sã reglementeze insolvenþa acestora, aºa cum aveau obligaþia.
Legea insolvenþei aprobatã în 2006 include reguli derogatorii în cazul regiilor autonome, stabilind cã procedura aplicabilã acestora va fi stabilitã prin \”lege specialã\”. O astfel de lege nu a fost aprobatã nici pânã în prezent.
De aceastã datã, în categoria societãþilor cãrora le poate fi aplicatã procedura generalã de insolvenþã, prin care un debitor intrã succesiv în reorganizare judiciarã ºi faliment sau numai în reorganizare ori doar în faliment, vor fi menþionate distinct ºi regiile autonome, cu aceeaºi menþiune cã procedura aplicabilã acestora va fi stabilitã prin lege specialã, dar cu completarea cã, pânã la momentul intrãrii în vigoare a legii speciale, orice regie autonomã va putea fi supusã procedurii insolvenþei prevazutã de acest Cod.
Documentul va stabili cã procedura generalã de insolvenþã va fi aplicatã oricãrei alte persoane fizice sau juridice de drept privat supuse înregistrãrii în registrul comerþului sau în alte registre de publicitate.
Spre deosebire de regula actualã în care procedurile de insolvenþã sunt de competenþa tribunalului în a cãrui circumscripþie îºi are sediul debitorul, Codul va impune o perioadã minimã de un an în care debitorul trebuie sã îºi fi avut sediul în circumscripþia respectivã.
Astfel, toate procedurile, cu exceptia apelului, vor fi de competenþa tribunalului în a cãrui circumscripþie debitorul ºi-a avut sediul \”cel puþin un an anterior datei sesizãrii instanþei\”.
De la data deschiderii procedurii vor fi suspendate de drept toate acþiunile judiciare, extrajudiciare sau mãsurile de executare silitã pentru realizarea creanþelor asupra debitorului sau bunurilor sale, dar cu excepþii legate de cãile de atac promovate de debitor împotriva acþiunilor unui creditor începute înainte de deschiderea procedurii ºi de acþiunile judiciare pentru determinarea existenþei ºi/sau cuantumul unor creanþe asupra debitorului, nãscute dupã data deschiderii procedurii, acestea urmând sã fie soluþionate de judecãtorul sindic.
\”Ipotecile mobiliare asupra sumelor de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii, precum ºi asupra instumentelor financiare deþinute de debitor pot fi executate ºi dupã data deschiderii procedurii, la cererea creditorului titular al garanþiei, însoþitã de toate documentele doveditoare\”, prevede proiectul.
Este menþinutã regula conform cãreia orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apã, servicii telefonice – nu are dreptul, în perioada de observaþie ºi în perioada de reorganizare, sã schimbe, sã refuze ori sã întrerupã temporar un astfel de serviciu cãtre debitor în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, dar sunt introduse ºi sancþiuni concrete pentru nerespectarea acestei obligaþii, respectiv acoperirea prejudiciilor aduse averii debitorului ºi aplicarea unei amenzi judiciare de 10.000-30.000 lei pentru fiecare încãlcare a obligaþiilor. Neexecutarea obligaþiei de
reluare a furnizãrii utilitãþilor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea primitã de la administratorul judiciar sau lichidator va constitui în sine o nouã încãlcare ºi va fi sancþionatã cu o nouã amendã.
Administratorul judiciar sau lichidatorul va putea introduce la judecãtorul-sindic acþiuni pentru anularea actelor ºi operaþiunilor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor calculat pentru 2 ani anteriori deschiderii procedurii, faþã de 3 ani în prezent.
Contractele în derulare se considerã menþinute la data deschiderii procedurii, dar pentru creºterea la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen de prescripþie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul poate sã denunþe orice contract, închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung sau contracte de compensare cu exigibilitate imediatã, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanþial de cãtre toate pãrþile implicate. În prezent nu existã un astfel de termen de prescripþie.
Va fi menþinutã prevederea conform cãreia, prin derogare de la Codul muncii, dupã data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncã ale personalului debitoarei se va face de urgenþã de cãtre administratorul judiciar/lichidator, fãrã a fi necesarã parcurgerea procedurii de concediere colectivã. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda în continuare personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrãtoare.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge